Stavební povolení a dřevěná chatka

Často se nás lidé ptají, zda si mohou postavit naši dřevěnou chatku kdekoliv. Řekli jsme si, že se podělíme o naše zkušenosti z praxe i teorie. Nejsme právníci ani zastupitelé stavebních úřadů, proto neberte naše rady jako dogma, spíše vás chceme nasměrovat na správnou cestu.

Pozor!

Některé skutečnosti v článku se vztahují do starého stavebního zákona. Jeho novela vešla v platnost od 1.1.2024 a v účinnosti bude od 1.7.2024. O tom, co novela přinese píšeme zde!

Dříve to bylo takto

V kuloárech se často probírá rozměr 25 metrů čtverečních, a že do takové velikosti si můžeme postavit, co chceme, kde chceme. Ano, legislativa skutečně takové číslo zmiňuje. Konkrétně se praví:

„Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují mimo jiné - stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.“

Tak zní citace zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který změnil zákon č. 183/2006 Sb. Jeho vyznění je jasné, ovšem můžeme opravdu stavět bez starostí? Z výše citovaného zákona vyplývá řada podmínek, které musíte splňovat. 

Důležitá je například tato: „… na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, …“

Dle ní se jasně popisuje, že stavba musí být „vedlejší“ a stát na pozemku jiné. Znamená to tedy, že si mohu postavit chatku v rekreačních areálu? Ano. Menší domek na zahradě rodinného domu, kde bude homeoffice a kinosál? Ano. Dřevěnou chatku uprostřed lesa? Nejspíše ne. V takovém případě už musíme navštívit stavební úřad.

Mohu si umístit chatku na opuštěnou louku?

Pojďme zpět do stavebního zákona, tentokrát do části o územním plánování (Zákon v § 18). Jeho cílem je, …vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí…

Pozornost se soustředí na udržitelnost krajiny a každá stavba má na své okolí jistý vliv. Z toho důvodu je nutné se řídit územní regulací. Tu spravuje stát a v detailech příslušná obec. Vždy je dobré nahlédnout do územního plánu dané obce, nejčastěji ho naleznete na její webové stránce.

Stejný zákon v odstavci číslo pět praví, že v nezastavěném územní se stavět nesmí. Výjimku tvoří pouze stavby, které přispívají k ochraně a kultivaci okolní přírody. Stavby pro rekreaci a trvalejší bydlení povolené nejsou. To samé platí pro další pozemky, které jsou v územním plánu dané pro jiný účel.

Co je všechno stavbou?

S rostoucí popularitou mobilních domů se začalo uvažovat, zda se opravdu jedná z hlediska zákona o stavbu. Vždyť se přeci nestavěl na pevné základy, ale montoval z jednotlivých částí. Tahle skutečnost se stala stěžejní. O mobilním domu se začalo mluvit jako o „výrobku plnící funkci stavby“.

Tento výklad zajistil, že na něj není pohlíženo ve stejné úrovni jako na rodinný dům. Ovšem spadl do kategorie staveb. A díky tomu se na něj vztahuje stavební zákon. Jednu výhodu si však zachoval. Při umístění není potřeba stavebního povolení, bohatě postačí územní souhlas.

Verdikt stavebního úřadu pak závisí na řadě skutečnosti. Vše detailně popisuje přehledně napsaný dokument od Ministerstva pro místní rozvoj. K nahlédnutí zde

Suma sumárum, s úředníkem na rum

Ohledně rekreačních chatek zákon mluví jasně. Do 25 metrů čtverečních a 5 metrů výšky lze za jistých podmínek stavět bez návštěvy příslušného úřadu. Na romantickou představu, že si koupíte krásnou louku vedle lesa a na ní umístíte dřevěnou chatku, spíše zapomeňte. Vždy je nutné dodržovat pravidla územního plánování.